De betekenis van GEO certificering voor onze golfbaan

GEO staat internationaal voor Golf Environment Organisation. De certificering wordt bereikt door het volgen van het Committed to Green Traject. Voor het volgen van dit traject stelt de NGF 30 uren van een adviseur ter beschikking om het traject te begeleiden van begin tot en met certificering. De certificering dient om duurzaamheid en duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend te maken op de golfbaan. Waarom is deze certificering van belang? We zijn ons steeds meer bewust dat we onze natuurlijke leefomgeving zo moeten beheren dat toekomstige generaties ook van de ons omringende natuurlijke leefomgeving gebruik moeten kunnen blijven maken. Uit recent onderzoek van de Harvard Business school is gebleken dat duurzaamheid ook loont. Duurzaam werkende bedrijven presteren structureel beter dan niet duurzaam werkende bedrijven. En dat gaat veel verder dan alleen commercieel gewin.

Wij zijn volop bezig met de inventarisatiefase van onze golfclub om te komen tot certificering van onze golfbaan. Deze inventarisatiefase is nagenoeg gereed. Om u een indruk te geven wat van ons wordt gevraagd voor deze certificering volgt hieronder een korte samenvatting. Er zijn 6 aandachtsgebieden waarop antwoorden moeten worden gegeven over de huidige status van de baan. Deze 6 deelgebieden zijn:

1.     Landschap en Biotopen, waarin het duurzaam beheer van de natuurlijke omgeving van de golfbaan met aandacht voor de bescherming van plant- en diersoorten, natuurlijke habitat en landschappelijke kwaliteit aan de orde komen. Dit betekent dat we niet alleen moeten voldoen aan alle wet-en regelgeving maar ook dat planmatig en pro-actief wordt gewerkt aan een structurele verbetering van biotopen en landschappelijke kwaliteit. De beschrijving van de flora en fauna op onze baan door een ecoloog en hoe we daarmee moeten omgaan in het beheer van de baan is onder andere een van de opdrachten. En er moeten werkprotocollen worden omschreven voor allen die werkzaamheden aan onze baan uitvoeren.

2.     Water, waarin wordt vastgelegd hoe om te gaan met waterverbruik voor beregening, het leidingwater voor reiniging en clubhuis, de kwaliteit van het oppervlaktewater en hoe om te gaan met afvalwater.

3.     Energie en hulpbronnen, waarbij het gaat over de vermindering van de milieubelasting als het gaat over energieverbruik en grondstoffen. Hierbij hoort niet alleen een vermindering van energieverbruik door eigen opwekking zoals onze zonnepanelen maar ook bijvoorbeeld de keuze voor een andere grassoort waarmee met een lagere input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen toch een optimale speelkwaliteit bereikt kan worden.

4.     Product- en ketenbeheer, waarbij de herkomst en de productieomstandigheden van gebruikte producten van belang zijn. Het gebruik van streekproducten, de keuze voor fairtrade producten en producten van MVO bedrijven zijn bijvoorbeeld van belang en de cradle to cradle gedachte waarbij aandacht wordt besteed aan het hergebruik.

5.     De milieukwaliteit waarbij we minimaal moeten voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot toegestane chemische middelen en kunststofgebruik. En met de toegestane middelen moet de golfclub systematisch werken aan milieutechnische verbetering van het onderhoud door met minder mest, minder chemicaliën en een lagere uitstoot van broeikasgassen betere resultaten te krijgen. Met name SBA, die op onze baan het onderhoud van het groen uitvoert, moet pro-actief met kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan de slag. Maar ook onze eigen baancommissie krijgt meer te maken met de wet- en regelgeving op de baan. Er moet een actieplan en protocol aanwezig zijn om bodemverontreiniging binnen het terrein te voorkomen.

6.     Mens en samenleving waarbij de omgang met mens en omgeving wordt geregeld. Omgang en communicatie met sociale netwerken van de club, vrijwilligers, aannemers en overige relevante instanties en omwonenden in de directe omgeving van de golfbaan. Hierbij is het ook van belang dat alle leden van onze club, die ook mede eigenaar zijn, op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van de club. Ook is het van belang dat ieder lid op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt over een incidenten management plan dat gericht is op het omgaan met calamiteiten op de golfbaan.

 

Na de afronding van de inventarisatie zal de golfclub een complete duurzaamheidsvisie moeten ontwikkelen en op papier zetten met aandacht voor alle 6 de aandachtsgebieden. De doelen in deze visie moeten haalbaar en meetbaar en evolueerbaar zijn. Hierbij moeten we dus niet alleen voldoen aan: de Flora- en Faunawet, de Zorgplicht volgens het Burgerlijk wetboek 6:162, Bouwbesluit 2012 en  BB 2012 Brandveiligheid, Drank- en Horecawet, Meststoffenwet, Arbowet, Milieuwet en Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, maar ook maatregelen nemen voor een voortdurende verbetering.

Vervolgens zal een werkplan worden ontwikkeld waarbij wordt aangegeven welke  maatregelen moeten worden uitgevoerd voor hoeveel (geld)middelen. Als het bestuur zijn fiat geeft wordt op schrift gesteld binnen welke termijn de doelstellingen moeten worden bereikt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Bij goedkeuring door een erkend onafhankelijk certificeerder kan het certificaat worden verkregen. Na drie jaar wordt bekeken of de voorgestelde doelstellingen zijn bereikt en of hercertificering kan plaatsvinden.

Verder moeten de gegevens worden ingevoerd in het Nederlands en het Engels in een registratieformulier op de website van GEO.  Dat zal ook nog een flinke kluif worden. Maar we gaan voorlopig toch voor een certificering in de loop van het jaar 2018. We blijven u op de hoogte houden. Bij een tussentijds bezoek door onze adviseur  merkte hij op dat hij onze baan wel erg mooi groen uitzag. En hij bedoelde dat niet als compliment maar als kritische observatie met betrekking tot het gebruik van (kunst)mest op de baan. Hieronder kunt u lezen wat in de toekomst met onze baan zal gebeuren in navolging van wat er reeds bij meer dan de helft van de banen in Nederland gebeurt.

Wat betekent het nieuwe beleid voor onze baan?

Hieronder volgt een tekst van Jan-Kees van der Velden, hoofdredacteur van Golfers Magazine, die mooi aangeeft wat wij zelf zullen merken van het nieuwe beleid.

De Green Deal is de afspraak met de overheid die inhoudt dat de grassporten tot 2020 de tijd hebben om aan te tonen dat er alles is gedaan om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Clubs en banen die nu al bezig zijn met een goed groen beleid, zullen er waarschijnlijk een stuk minder problemen van ondervinden. 

Zoals bij zoveel andere dingen: er is geen quick fix mogelijk, er zijn ook geen wondermiddelen. En de overheid gaat niet de hand over het hart strijken. 

In de praktijk: wat betekent dit voor de kwaliteit van jouw baan? Die wordt niet minder, maar wel anders, als gevolg van minder beregening, geen pesticiden en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend fast and firm wordt genoemd. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden.

De Green Deal heeft tot gevolg dat golfbanen er anders uit gaan zien, maar de kwaliteit zal niet minder worden. Vaak wel anders. De term “Geel is het nieuwe Groen“, kop van een artikel in GOLF.NL Weekly, dekt de lading. Kort gezegd: golf zal met de nieuwe situatie moeten leren omgaan. Dat heeft onder andere tot gevolg dat golfbanen met de seizoenen meebewegende kleuren gaan krijgen. En groen zal daarmee gezond groen worden. 

Scroll naar top