Baanreglement

Eenieder die gebruik maakt van onze Golfbaan dient zich te houden aan ons Baanreglement

 Toegang tot de baan

 • Spelen op de baan is uitsluitend toegestaan aan leden van Golfclub Meerssen in bezit van minimaal het Lokaal Baanbewijs (LBB) van Golfclub Meerssen. Het daartoe uitgegeven pasje dient zichtbaar op de golfuitrusting gedragen te worden. Aan spelende leden die het pasje niet op of in de golfuitrusting bij zich dragen kan de toegang tot de baan door de Marshal worden ontzegd.
 • Aan leden zonder LBB is spelen op de baan uitsluitend toegestaan onder begeleiding van de Golfprofessional of een door de OR&H-commissie aangewezen mentor.
 • Het is jeugdleden met een LBB “onder begeleiding” slechts toegestaan de baan te betreden onder begeleiding van een speelgerechtigde ouder of een van de aangestelde “jeugdcoaches”. Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk na overleg tussen de Jeugdcommissie, de OR&H-commissie en de dienstdoende Marshal.
 • Het is aan countryleden niet toegestaan te spelen of te oefenen op de baan. Zij kunnen wel gebruik maken van de lesfaciliteiten van Golfclub Meerssen, als zij les hebben van de Golfprofessional. Ook is het hen toegestaan, mits in het bezit van Clubhandicap 54, zich te laten introduceren door een daartoe gemachtigd spelend lid. Daartoe dient een Greenfee kaart gekocht te worden.
 • Het is het Bestuur toegestaan, in overleg met de Wedstrijdcommissie, niet-leden voor het spelen (buiten mededinging) van wedstrijden uit te nodigen.
 • De baan mag alleen bespeeld worden met schoeisel met zgn. “soft-spikes”.

Introducé(e)’s

 • Niet-leden die in bezit zijn van een Clubhandicap, kunnen uitsluitend via een introductie door spelende leden (senioren met minimaal LBB, jeugdspelers ouder dan 14 jaar met minimaal een Clubhandicap 54, na aanschaf van een Greenfee van de baan gebruik maken. Per lid zijn per keer maximaal 3 introducés toegestaan. De Greenfee kaart is enkel geldig op de op de kaart vermelde datum en dient duidelijk zichtbaar op de golfuitrusting gedragen te worden. Het lid dat een niet-lid introduceert dient zich er van te vergewissen dat zijn/haar gast zich aan het Baanreglement houdt.
 • De Greenfee kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar in het Clubhuis. De Greenfee kaarten kunnen uitsluitend door het introducerende lid, op vertoon van zijn/haar ledenpas, en – indien gevraagd – andere identificatie, worden aangeschaft. Greenfee kaarten die eerder dan de speeldatum zijn aangeschaft dienen door de barbezetting op de speeldatum te worden gedateerd, en ingeschreven. Iedere Greenfeespeler ontvangt op de dag van spelen één consumptie van Golfclub Meerssen.
 • Introductie is alleen mogelijk buiten de tijden van de georganiseerde clubactiviteiten
 • Van de introducé(e) dienen bij aanmelding door de barbezetting naam en nummer van de Clubhandicappas ingeschreven te worden. Als het pasje niet getoond kan worden is toegang tot de baan niet toegestaan.

Vrije golfers

 • Golfclub Meerssen biedt jaarlijks een beperkt aantal niet-leden de mogelijkheid Clubhandicap 54 via onze vereniging te verkrijgen. Hiertoe nemen zij les bij onze Golfprofessional en worden zij begeleid door de OR&H-commissie.
 • Het is aan deze vrije golfers toegestaan, ter voorbereiding op het behalen van het LBB mentorrondjes te lopen onder begeleiding van een door de OR&H-commissie toegewezen mentor.
 • Het is deze vrije golfers toegestaan, na aanschaf van een Greenfee kaart, een les in de baan te nemen van de Golfprofessional.
 • Deze vrije golfers krijgen na het behalen van het LBB een aantal op naam gestelde vouchers uitgereikt. Deze zijn bedoeld om een aantal malen op de golfbaan te oefenen ter voorbereiding op het Clubhandicap examen. Het is hen ook toegestaan deze vouchers als Greenfee (dagkaart) voor een normale ronde te gebruiken.
 • De vouchers dienen op de speeldatum door de barbezetting te worden gedateerd en na afloop van de Clubhandicap oefenronde c.q. normale ronde in de groene buitenbus te worden ingeleverd. Het is vrije golfers toegestaan, mits in het bezit van het LBB, tot het behalen van Clubhandicap 54, buiten gebruik van de vouchers, Greenfeekaarten te kopen en zonder begeleiding een ronde te spelen.
 • Na het behalen van de Clubhandicap verliezen de vouchers hun geldigheid.

Openstelling van de baan

Op het mededelingenbord bij de ingang van de baan staat aangegeven of de baan open dan wel gesloten is. Als de baan gesloten is, is spelen, oefenen of lessen op de gehele baan inclusief de daarop aanwezige oefenfaciliteiten verboden, m.u.v. de oefenkooi en oefengreen. Ook op de startpagina van de website www.golfclubmeerssen.nl staat informatie over de toestand van de baan. De baan is gesloten:

 • als de Baancommissie dit i.v.m. extreme weersomstandigheden (vorst, dooi, overvloedige regen) noodzakelijk acht.
 • tijdens onderhoudswerkzaamheden door de onderhoudsfirma of de Baancommissie, iedere vrijdagmorgen van 08.00 tot 11.30 u. Indien extra onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, kan deze sluiting tot maximaal 12.00 u. worden verlengd.
 • tijdens een beperkt aantal door onze Golfprofessional in overleg met het Bestuur verzorgde golfclinics, die vooraf op het mededelingenbord en op het informatiebulletin worden aangegeven.
 • tijdens het afnemen van examens (LBB en HCP 54) volgens een door de OR&H-commissie opgesteld examenrooster.

De tijden waarop de baan gesloten is worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de ingang van de baan en op de website van Golfclub Meerssen.

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden, vooral ten gevolge van weersomstandigheden of werkzaamheden aan de baan, kunnen aanleiding geven het gebruik van de baan te beperken. Deze beperkingen, zoals verplicht opteeën door de baan, plaatsen, tijdelijk sluiten van een hole, een alternatieve green, etc. worden bekend gemaakt op het mededelingenbord bij de ingang van de baan en op de website van Golfclub Meerssen.

Winterregels

Omdat gras beneden een bepaalde temperatuur niet meer groeit, gelden voor een bepaalde periode in het jaar speciale gedragsregels:

 • vanaf het moment dat de Baancommissie wintergreens inricht, is de baan niet meer “Qualifying”. U kunt dan geen kaart meer inleveren voor uw HCP. Op wintergreens kan uitgeholed worden. De regel van opnemen van de bal binnen één stoklengte van de hole onder bijtelling van één slag is derhalve niet van toepassing.
 • afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt door de Baancommissie aangegeven of plaatsen dan wel opteeën door de baan verplicht is; dit wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord bij de ingang van de baan en op de website van Golfclub Meerssen.

Milieutechnisch Kwetsbaar Gebied (MKB)

In de met de gemeente en provincie afgesloten overeenkomst t.a.v. beheer en onderhoud, zijn gedeelten van de baan aangewezen als MKB. Daarvoor zijn specifieke beheers- en onderhoudsafspraken gemaakt. Deze hebben vooral betrekking op het verbod deze gebieden te betreden. Op onze baan zijn ze aangegeven met witte OoB, c.q. gele waterhindernis aanduidingen met een groene kop. Het is ten strengste verboden(zie Plaatselijke Regels) deze gebieden te betreden voor het zoeken c.q. terughalen van een gespeelde bal. Wel is het toegestaan om, staande buiten het gebied, naar een bal te “hengelen” en terug te halen.

Spelen van een ronde

In principe is het spelen van een ronde uitsluitend toegestaan in de uitgemeten volgorde van hole 1 t/m hole 9. Het is niet toegestaan een ronde te spelen met meer dan 2 ballen per speler.

Ritsen (bij hole 1 c.q. hole 10)

 • Wanneer 18 holes worden gespeeld en men van hole 9 komt, wordt er direct verder gespeeld op hole 10 mits er niemand op de afslag van hole 1 staat. De doorkomende flight van hole 9 heeft voorrang bij gelijktijdige aankomst op hole 1/10.
 • Staan er meerdere flights te wachten dan wordt er geritst op volgorde van aankomst. Eerst start de flight die staat te wachten (nummer 1), vervolgens de doorkomende flight afkomstig van hole 9 (nummer 2), vervolgens de volgende flight (nummer 3).
 • Een flight die komt van hole 9 en de baan verlaat, bijvoorbeeld voor een consumptie, verliest het recht op ritsen. Wanneer zij het spel willen voortzetten, dienen zij achteraan te sluiten.
 • Als een flight die van hole 9 komt wordt gewijzigd (nieuwe speler(s)), dan vervalt het recht op ritsen en moet men aansluiten achter de wachtende flight(s).
 • Het deelnemen aan een wedstrijd of het lopen van een qualifying-kaart (18 holes), geeft geen recht op voorrang bij het ritsen (hole 10) met een wachtende flight op hole 1.

Oefenen

 • Het oefenen van technische slagen (approach, chip, putt, bunkerslag) is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen faciliteiten: de oefengreen en de oefenbunker. Daar mag met méér dan twee ballen gespeeld worden.
 • Vrije golfers en andere niet-leden die les nemen bij onze Golfprofessional kunnen na ondertekening van een overeenkomst en betaling van een fee buiten de lesuren gebruik maken van de oefenfaciliteiten. De daartoe aan hen uitgereikte label dient duidelijk zichtbaar op de golfuitrusting te worden aangebracht.
 • Het is zeker niet de bedoeling dat u met een emmer ballen het aanspelen van een officiële green gaat oefenen.
 • Spelend oefenen (baan lopen zonder kaart) door de baan is bij een geopende baan toegestaan, mits met niet meer dan twee ballen en in de volgorde van de baan. Spelend oefenen is toegestaan met alle stokken.

Lessen

Lessen worden (op afspraak met de Golfprofessional) gegeven in de oefenkooi, op de oefengreen en in de oefenbunker. Hiertoe zijn in principe twee afslagplaatsen in de kooi voor de Golfprofessional gereserveerd.

Les op de baan

Les op de baan is toegestaan met inachtneming van de navolgende regels en in de navolgende gevallen:

 • spelers hebben voorrang op de baan. Bij drukte op de baan is gezond verstand in deze derhalve gewenst.
 • lessen op de baan op zondag is niet toegestaan.
 • op examendagen is de baan gesloten van 10.00 uur tot 13.30 uur voor het afleggen van het praktijkexamen LBB en HCP 54. 
Scroll naar top