Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Wedstrijdcommissie (de Commissie) van Golfclub Meerssen (GCM) georganiseerde wedstrijden. Een overzicht van deze wedstrijden is te vinden bij Wedstrijdinformatie. Meer gedetailleerde informatie over de wedstrijden wordt minimaal 4 weken vóór de datum gepubliceerd op de website achter de Leden Login onder ‘Wedstrijden’. Hier wordt ook aangegeven of een wedstrijd Qualifying (Q) dan wel Non-Qualifying (NQ) zal zijn.

Indien op het moment van een Q-wedstrijd de baan door bijzondere omstandigheden Non-Qualifying is, kan de Wedstrijdleiding in overleg met de Baancommissie / OR&H-commissie besluiten dat de wedstrijd alsnog NQ zal zijn.

Eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijden, wordt geacht:

 • Dit reglement te kennen.
 • Zich te houden aan de Regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de United States Golf Association.
 • Zich te conformeren aan de normen voor spelersgedrag, de etiquette, zoals vermeld in het boekje “Golfregels” van de NGF, en de gedragsregels van GCM.
 • Op de hoogte te zijn van de plaatselijke baanregels “de Local Rules” en de tijdelijke Plaatselijke Regels die, op het moment van de betreffende wedstrijd, van kracht zijn.
 • Tijdens de wedstrijd aanwijzingen van de Wedstrijdleiding en de Marshal op te volgen.

Bevoegdheid Commissie

De Commissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma en de organisatie van verenigingswedstrijden op de eigen baan.

De Commissie beslist in gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

De Commissie stelt voor iedere wedstrijd een Wedstrijdleiding aan.

De Wedstrijdleiding treft de noodzakelijke voorbereidingen voor de wedstrijd, zowel administratief als technisch. Zij is bevoegd alle maatregelen te nemen, die zij in het belang van de wedstrijd nodig acht.

Deelnemen

De wedstrijden zijn alleen open voor leden van GCM, tenzij anders staat vermeld in het wedstrijdenoverzicht. De wedstrijden zijn toegankelijk voor leden met een maximale handicap van 54. Bij een beperkt aantal wedstrijden (bv de Masters) kan de Commissie de deelname beperken tot spelers met een lagere maximale WHS HCP.

GCM-leden hebben voorrang op proefleden van GCM en golfprofessionals. Proefleden van GCM en/of golfprofessionals die zich inschrijven worden in eerste instantie op de reservelijst geplaatst. Golfprofessionals spelen mee buiten mededinging.

Inschrijven en uitschrijven

Inschrijven kan vanaf vier weken voor de wedstrijd, via de website van GCM (onder Leden Login). Indien dit niet lukt, kan men zich inschrijven via het e-mailadres van de Commissie: weco@golfclubmeerssen.nl.

Als het maximum aantal deelnemers voor een wedstrijd is bereikt, wordt de inschrijver automatisch op de reservelijst geplaatst.

Zolang de inschrijving niet is gesloten (dag en tijdstip sluiten inschrijving staan vermeld bij de wedstrijd) kan men zich via de website weer uitschrijven.

Afmelden

Na de termijn van inschrijving tot 1 uur vóór de geplande starttijd kan afmelden uitsluitend telefonisch geschieden bij de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd (te vinden op de website, Leden Login, wedstrijden, bij info van de betreffende wedstrijd) en uitsluitend vanwege zeer dringende redenen.

Afmelden later dan 1 uur voor de geplande starttijd: telefonisch bij de wedstrijdleiding, tel nr Clubhuis 043 – 3652756. Afmelden wordt dan beschouwd als ‘niet verschijnen’.

Gemaakte kosten die niet meer te annuleren zijn (denk aan catering, greenfee) blijven onverkort verschuldigd.

Afmelden zonder geldige reden of niet verschijnen op een wedstrijd wordt voor de uitslag gelijkgesteld met een niet-ingeleverde kaart.

Indien een deelnemer zich bij herhaling niet op de reglementaire wijze afmeldt, of zonder afmelding niet op de wedstrijd verschijnt, kan de Commissie het Bestuur verzoeken dit lid het recht op deelname aan wedstrijden voor bepaalde tijd te ontzeggen.

Startlijst

De startlijst met flightindeling is uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd gereed en is te vinden op de website (achter de Leden Login). Deelnemers ontvangen de lijst ook per email. De speler die als eerste in een flight is ingedeeld, is flight captain. Deze heeft de taak toe te zien op het vlot doorspelen en aansluiting houden met de voorgaande flight.
De Wedstrijdleiding heeft het recht om, tot aanvang van de wedstrijd, de startlijst te wijzigen.

Annuleren wedstrijd

De Commissie heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de wedstrijd te annuleren. In de regel geldt dat bij een inschrijving van minder dan 16 deelnemers de wedstrijd wordt geannuleerd.

De Commissie kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden, in overleg met de Baancommissie en/of het Bestuur, een wedstrijd annuleren. Dit wordt dan zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de website en per mail aan de ingeschreven spelers.

Vóór de wedstrijd

De Wedstrijdleiding is in handen van de door de Commissie voor die wedstrijd aangewezen personen, waarvan tenminste één Commissielid. De wedstrijdleiding is 30 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Bij een gunstart-wedstrijd is dat 60 min voor aanvang.

De door de Commissie uitgeschreven wedstrijden hebben altijd voorrang op andere activiteiten. De baan is dan voor bepaalde tijd voor de deelnemers aan de wedstrijd gereserveerd.

Indien er sprake is van tijdelijke plaatselijke regels, dan worden de deelnemers daar vóór de wedstrijd over geinformeerd.

Aanmelden: deelnemers dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en de verkregen scorekaart te controleren en eventueel te completeren/corrigeren. De meldingstijd bij een wedstrijd met gunstart is uiterlijk 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd.

Handicapregistratie: elke speler heeft de plicht om vanaf de actuele handicap te spelen. Indien de handicap, vermeld op de scorekaart, afwijkt van de actuele handicap, dient de speler dit vóór aanvang van de wedstrijd te melden bij de Wedstrijdleiding. Wordt dit door de betreffende speler niet gemeld, dan leidt dit tot diskwalificatie als de actuele handicap lager is dan de op de kaart vermelde handicap.

Elke speler dient vóór de wedstrijd aan alle spelers van de flight kenbaar te maken met welke bal hij/zij speelt.

De wedstrijd

Deelnemers dienen uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd op de (eerste) afslagplaats aanwezig te zijn en op tijd te starten.

Indien er meer dan negen flights zijn, zal er, om onderbreking te voorkomen, bij de eerste respectievelijk tiende tee, “geritst” worden. Bij het ritsen worden bij de tee van hole 1/10 aanwijzingen gegeven door de Marshal c.q. de Wedstrijdleiding.

Op de scorekaart staat een, in dezelfde flight spelende, mede-competitor als marker vermeld. Spelers dienen de score­kaarten vóór aanvang van de wedstrijd aan de marker aan te reiken. Na elke hole vergelijken speler en marker de genoteerde bruto score van de speler. (Dit doen bij de volgende afslagplaats.)

Er dient tijdens wedstrijden Ready Golf gespeeld te worden. De spelers dienen een goede speelsnelheid aan te houden en zoveel mogelijk aansluiting te houden bij de voorgaande flight. Men dient de bal in stablefordwedstrijden op te nemen zodra men geen punten meer kan scoren. Als de bal wordt opgenomen een score 11 noteren op de kaart.

Deelnemers worden geacht zich aan de Regels te houden. Verschillen van inzicht kunnen na afloop van de wedstrijd aan de Wedstrijdleiding/referee worden voorgelegd. Deze beslist over een tijdens een wedstrijd ontstaan geschil de wedstrijd betreffende. Deze uitspraak is bindend.
Voor de Wedstrijden op de Finaledag van het Matchplaykampioenschap, de Finalewedstrijd van de RABO-competitie, en voor de RABO GCM Masters kan een referee worden aangesteld. Indien geen referee beschikbaar is zal de OR&H-commissie deze taak op zich nemen. De referee beslist over kwesties van feitelijke aard, de Regels betreffende. Deze uitspraak is bindend.

Bij het constateren van onzorgvuldig of onsportief gedrag van een andere speler, dient deze speler en diens marker hier direct op aangesproken te worden. Na afloop van de wedstrijd dient dit ook aan de Wedstrijdleiding gemeld te worden. De Wedstrijdleiding (minimaal 2 leden) beslist of diskwalificatie op basis van Regel 1.2 aan de orde is. In ernstige situaties kan de Commissie de feiten over de speler aan het Bestuur voorleggen. Het Bestuur kan zo nodig een sanctie opleggen.

De Commissie kan besluiten een wedstrijd te onderbreken wegens weersomstandigheden. Dit wordt kenbaar gemaakt door het laten klinken van een herkenbaar geluidssignaal (misthoorn signaal). Bij onweer dienen alle spelers de baan zo snel mogelijk te verlaten.

Als een speler een wedstrijd voortijdig staakt, dan dient hij/zij zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

Na de wedstrijd

De speler en de marker controleren de scorekaart nogmaals samen.

De kaart dient vervolgens ingevoerd te worden in de Golf Web App op je mobiele telefoon. De totaalscore die in de Golf Web App vermeld staat graag bovenaan op de kaart invullen.

Let op: NIET de golf.nl-app gebruiken!

Vervolgens dient de kaart te worden ondertekend door de speler en de marker en bij de Wedstrijdleiding ingeleverd te worden binnen 15 minuten na beëindiging van de ronde. De speler is verantwoordelijk voor zijn eigen kaart.

Niet ingeleverde kaarten, onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten kunnen terzijde gelegd worden en beschouwd worden als NO RETURN.

Uitslag en prijsuitreiking

De uitslag van de wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd vastgesteld. Bij voldoende deelnemers wordt de uitslag verdeeld in verschillende categorieën: 

 • cat. 1: WHS HCP 30,0 en lager, 
 • cat. 2: WHS HCP 30,1 t/m 54,0.

Bij gelijk nettoresultaat wordt de winnaar vastgesteld middels card matching: 

 • De score over de laatste negen, respectievelijk zes, drie of één hole(s) bepaalt de winnaar. 
 • Is er hierna nog een gelijke stand, dan wint de speler met de laagste WHS-handicap.

Uitzondering hierop zijn de uitslag van de Rabobank competitie en de Rabo GCM Masters: 

 • Bij gelijke stand van meerdere deelnemers die in aanmerking komen voor de eerste prijs in categorie 1, volgt er een play-off met handicap verrekening te spelen over hole 1, hole 2 en afsluitend hole 3. 
 • Mocht er na deze play-off nog een gelijke stand zijn, dan wordt over hole 10, 11 en 12, en daarna weer over hole 1, 2 en 3, 10, 11 en 12 etc., per hole doorgespeeld tot er een winnaar is (sudden death).

Als de stand in een matchplay-wedstrijd gelijk is na de laatste hole, wordt de wedstrijd telkens met een hole verlengd totdat er een winnaar is.

De scores en de uitslag zijn definitief zodra deze worden bekendgemaakt op de website (achter Leden Login, bij de betreffende wedstrijd).

Van de RABO-wedstrijden wordt ook de stand van de competitie (Heren cat. 1 en 2, en Dames cat. 1 en 2) bijgehouden, te vinden bij ‘Competities’.

De prijsuitreiking vindt in de regel zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer plaats.

Om in aanmerking te komen voor een prijs dienen er bij een 9-holes wedstrijd minimaal 14 en bij een 18-holes wedstrijd minimaal 28 Stableford-punten, behaald te zijn. De wedstrijdleiding kan per wedstrijd afwijken van deze regel.

Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn/haar prijs. De uitslag van de wedstrijd wordt wel gehandhaafd.

Over de prijsuitreiking en de ontvangen prijzen is geen discussie mogelijk.

Klachten en geschillen

Klachten over het verloop van de wedstrijd (etiquette, condities, regels, scores, uitslag etc.) worden alleen behandeld als die schriftelijk en ondertekend zijn ingediend bij de Commissie.

Geschillen over beslissingen van de wedstrijdleiding de Regels betreffende, worden alleen behandeld als die schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Commissie en bij de voorzitter van de OR&H-commissie .

Scroll naar top