Baancommissie

De Baancommissie heeft tot taak de aanleg c.q. verbetering en het onderhoud van de baan te verzorgen. Het grote onderhoud is uitbesteed aan een externe firma. De uitvoering geschiedt in nauw overleg met de commissie, waarbij zonodig rekening wordt gehouden met zaken als weersomstandigheden, wedstrijden etc.

Teneinde de kosten beter te kunnen beheersen geschiedt het klein(ere) onderhoud zoveel mogelijk door vrijwilligers. Dit werk wordt wekelijks uitgevoerd op de vrijdagochtend. 

Gedurende deze werkzaamheden op vrijdagochtend is de baan gesloten tot 12:00. De baan wordt weer vrijgegeven wanneer het bord “baan gesloten” verwijderd is. Na afloop van de werkzaamheden worden er 9 holes gelopen, e.e.a. ter controle van de uitgevoerde werkzaamheden, of voor inventarisatie van nog uit te voeren werken.

De Voorzitter van de Baancommissie bepaalt in nauw overleg met de Hoofdgreenkeeper van SBA Golf en Groen de te nemen maatregelen in geval van bijzondere omstandigheden zoals bij vorst, wateroverlast etc. Hij past tevens de Baanstatus op de website aan.

Aanpassingen en wijzigingen van de baan worden waar nodig in overleg met de Opleiding-, Regel- & Handicapcommissie (OR&H-commissie) doorgevoerd.

Scroll naar boven