Wedstrijdreglement

     

Algemeen

De Wedstrijdcommissie, de Commissie zoals omschreven in de golfregels, is verant­woordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma en organisatie van verenigingswedstrijden op de eigen baan of daarbuiten. De Commissie geeft de leden van de Golfclub Meerssen (GCM) gelegenheid om in een gezellige en competitieve omgeving hun speelvaardigheid met elkaar te testen en hun handicap op peil te houden of te verbeteren.

De wedstrijdleiding is in handen van de Commissie, welke zich kan laten vertegenwoordigen door daartoe door de Commissie aangewezen personen. De door de Commissie uitgeschreven wedstrijden hebben altijd voorrang op andere activiteiten, de baan is dan voor bepaalde tijd voor de deelnemers aan de wedstrijd gereserveerd.  

De wedstrijden zijn alleen open voor de amateurspelers – leden van GCM, tenzij op de inschrijflijst van een wedstrijd anders staat vermeld.

Iedere deelnemer moet zich houden aan de Regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Rules Limited en de United States Golf Association. Daarnaast zijn de plaatselijke baanregels, de Local Rules en de tijdelijke Plaatselijke Regels van de vereniging van kracht. Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Commissie georganiseerde wedstrijden en eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijden, wordt geacht dit reglement te kennen.

De Commissie behoudt zich het recht voor gedurende het jaar wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. De Commissie beslist (indien nodig in overleg met de OR&H-commissie) over tijdens een wedstrijd ontstane geschillen. De speler heeft het recht in appel te komen bij het Bestuur van de vereniging. Het Bestuur moet in voorkomende gevallen zo snel mogelijk de Commissie en de speler horen.

 

Aanmelden/inschrijvingen voor een wedstrijd.

Raadpleeg de wedstrijdkalender en zie “wedstrijden” op de website van GCM.

In de @FORE die u regelmatig per mail ontvangt, via de terminal in de hal en aankondiging in ons clubhuis en op onze website, wordt enkele weken vóór een wedstrijd vermeld dat u zich kunt inschrijven.

Op deze wedstrijdaankondiging staat vermeld wanneer de aanmeldingstermijn verstrijkt.

U kunt zich met uw computer thuis via de website van GCM aanmelden of via de terminal in de hal van ons clubhuis. Indien dit door technische oorzaken niet lukt kunt u zich aanmelden via het e-mailadres van de Commissie, zijnde weco@golfclubmeerssen.nl.

Wie zich aanmeldt voor een wedstrijd verplicht zich tot deelname. Vanaf het moment dat de flightindeling is gepubliceerd is men het inschrijfgeld verschuldigd en, indien van toepassing, de kosten voor een bijbehorende catering en/of greenfee.

Als het maximum aantal deelnemers voor een wedstrijd is bereikt, kan men zich plaatsen op een reservelijst. De startlijst met flightindeling is uiterlijk op de dag vóór de wedstrijd gereed, deelnemers moeten zichzelf op de hoogte stellen van hun starttijd. De startlijst wordt aan de spelers digitaal bekend gemaakt.

De commissie heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de wedstrijd te annuleren dan wel uit te stellen. In de regel geldt, dat bij een inschrijving van minder dan 18 deelnemers de wedstrijd wordt geannuleerd. Dit wordt dan tijdig aan de betrokkenen medegedeeld via de website en per mail aan de ingeschreven spelers.

Na de termijn van inschrijving kan afmelden alleen geschieden bij de wedstrijdleiding van de betreffende wedstrijd en uitsluitend als men om zeer dringende redenen verhinderd is. Niet verschijnen op een wedstrijd wordt voor de uitslag gelijkgesteld met een niet-ingeleverde kaart (zie bij invullen scorekaart). Het inschrijfgeld blijft onverkort verschuldigd. Voor de “GCM on Tour” en bij Uitwisselingswedstrijden betekent dit dat het inschrijfgeld en de greenfee verschuldigd blijven, dit in verband met gemaakte afspraken over aantallen deelnemers en eventuele verkregen kortingen. De Commissie heeft het recht om deelnemers die zich herhaaldelijk niet op de reglementaire wijze hebben afgemeld, of die zonder afmelding vooraf (zie hierboven) niet op de wedstrijd zijn verschenen, aan te geven bij het Bestuur. Het Bestuur kan betrokkene, na deze te hebben gehoord, een sanctie opleggen.

 

Wedstrijden

Gedurende het seizoen worden diverse wedstrijden gespeeld, een deel Qualifying (Q) en een deel Non-Qualifying (NQ). Vrijwel alle wedstrijden worden gespeeld met volledige of gedeeltelijke verrekening van de handicap van het individu of van een team. Het jaarlijkse Strokeplay-kampioenschap wordt gespeeld zonder verrekening van de handicap.

Bij Qualifying wedstrijden die door de Wedstrijdcommissie worden georganiseerd spelen de Heren verplicht af vanaf de afslagplaatsen welke zijn gemarkeerd met gele bollen, terwijl het voor de Dames verplicht is af te slaan vanaf de afslagplaatsen gemarkeerd met rode bollen. De Wedstrijdcommissie kan voorafgaande aan een Qualifying wedstrijd anders bepalen zodat deze verplichting komt te vervallen.

De Golfpro van GCM mag als gastspeler meedoen aan wedstrijden zonder een prijs te kunnen winnen. Dat betekent dat de Pro niet kan meedoen aan de GCM MASTERS en de Rabobank Beker finale­wedstrijd.

 

Handicapindeling

Ten behoeve van de indeling naar speelsterkte zullen bij wedstrijden in het algemeen de onderstaande handicapcategorieën worden gehanteerd:

Categorie A:     handicap t/m 26.4                   Dames/Heren

Categorie B:     handicap van 26.5 t/m 36       Dames/Heren

Categorie C:     handicap boven 36                  Dames/Heren

Jeugd:             Leden t/m 21 jaar

 

Bij de flightindeling wordt in het algemeen beperkt rekening gehouden met handicapverschillen. Het spelresultaat wordt in bovenstaande categorieën bepaald. Jeugdleden met een HCP t/m 36.0 kunnen deelnemen aan wedstrijden in de categorie B voor Heren of Dames, tenzij dit uitdrukkelijk op de inschrijflijst van een wedstrijd wordt uitgesloten.

Indien een van de drie groepen in een categorie zoals bovenstaand is vermeld, bestaat uit minder dan 8 deelnemers dan worden die twee groepen samengevoegd. Indien een (samengevoegde) groep bestaat uit minder dan 8 spelers wordt er in die groep geen 2e prijs uitgereikt.

Voor deelname aan de jaarlijkse GCM Masters wedstrijden worden uitgenodigd de nummers 1 en 2 in de Categorie A en B en de nummer 1 in de categorie C.

 

Handicapregistratie

Elke speler heeft de plicht om vanaf de juiste handicap te spelen. De juiste handicap wordt vermeld op de persoonlijke ingelogde website voor leden van Golfclub Meerssen.

De actuele handicap, alsmede de playing handicap wordt vermeld op de scorekaart die voor de wedstrijd wordt uitgereikt.

Voor leden die ook bij een andere golfclub lid zijn en de handicapregistratie t.b.v. de NGF niet via Golfclub Meerssen laten verlopen, ontbreekt vaak een goed inzicht in de juiste handicap. Om ongelijkheden die hiervan het gevolg kunnen zijn te vermijden, zal van die spelers de handicap in januari, of bij aanvang lidmaatschap, bij de NGF geverifieerd worden. Vervolgens spelen zij bij Golfclub Meerssen met de handicap zoals die zich daarna, gedurende het golfseizoen, met bij Golfclub Meerssen gespeelde scorekaarten ontwikkelt. De scorekaarten worden steeds aan de spelers meegegeven om ook bij de homeclub een handicapwijziging door te voeren. In januari volgt dan opnieuw een verificatie bij de NGF.

 

Wedstrijd meldingstijden

Deelnemers aan een wedstrijd dienen zich uiterlijk 15 minuten vóór hun starttijd te melden bij de wedstrijdleiding, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen, de verkregen scorekaart te controleren en eventueel te completeren/corrigeren.

De meldingstijd bij een gunstart-wedstrijd is uiterlijk 20 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd.

Deelnemers dienen uiterlijk vijf minuten voor hun starttijd op de (eerste) tee aanwezig te zijn.

 

De Noot van Regel 6-3b van de Golfregels is door de Commissie van kracht verklaard:

  • Indien de speler te laat doch binnen 5 minuten na zijn starttijd op de starthole aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen zoals bepaald in Regel 33.7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten verlies van de hole in Matchplay of twee strafslagen in Strokeplay. Indien de speler meer dan 5 minuten na zijn starttijd op de starthole aankomt volgt diskwalificatie.

 

In het geval dat een speler een wedstrijd zonder aanvaardbare reden staakt, wordt in geval van een “Qualifying” wedstrijd zijn kaart als een “NO RETURN”-score (een score beneden zijn buffer) meegenomen in de berekening van zijn handicap.

 

Inschrijfgeld

Het verschuldigde inschrijfgeld voor de wedstrijd staat op de wedstrijdaankondiging vermeld en moet bij aanmelding aan de wedstrijdtafel voldaan worden. Dit tezamen met een eventuele green fee (GCM on Tour) of de bijdrage voor catering na afloop van de wedstrijd. Na betaling ontvangt u de scorekaart voor deze wedstrijd.

 

Invullen scorekaart

Op de scorekaart bij iedere wedstrijd staat een, in dezelfde flight spelende, mede-competitor als marker vermeld, tenzij de Commissie anders heeft bepaald. Spelers dienen de score­kaarten vóór aanvang van de wedstrijd aan de marker aan te reiken.

Na de wedstrijd moeten de speler en marker de genoteerde bruto score van de speler vergelijken en indien noodzakelijk, corrigeren. Daarna moeten de speler en de marker samen de score inbrengen op Golfterminal in de hal van ons clubhuis. De totaalscore die op de terminal vermeld staat is berekend door het systeem en dient op de kaart te worden ingevuld. Vervolgens wordt de kaart door speler en marker ondertekend en bij de wedstrijdleiding ingeleverd.

De speler is verantwoordelijk voor zijn eigen kaart (zie ook (on)Sportief gedrag).

Niet ingeleverde kaarten en onvolledig ingevulde of niet-ondertekende kaarten kunnen terzijde gelegd worden en beschouwd worden als NO RETURN. Voor de speler volgt diskwalificatie voor de wedstrijd ingevolge Regel 6-6b.

 

Gelijk eindigen.

Bij gelijk nettoresultaat wordt door de wedstrijdleiding de winnaar als volgt bepaald: de score over de laatste 9, respectievelijk 6, 3 of 1 hole(s) bepaalt de winnaar. Is er hierna nog een gelijke stand, dan wint de speler met de laagste EGA-handicap. Valt er dan nog geen beslissing dan wordt een play-off gespeeld tot er een winnaar vaststaat. Indien dit wegens duisternis niet mogelijk is ontvangen beiden een prijs.

Uitzondering hierop is de wedstrijd voor de MASTERS en de Rabobank Beker finale­wedstrijd, bij gelijke stand in de A-categorie wordt de regel 9, 6, 3, etc. niet toegepast en volgt er een play-off , met handicap verrekening , te spelen over drie holes.

Te weten: hole 9, hole 1 en afsluitend hole 2. Mocht er na deze play-off nog een gelijke stand zijn, dan wordt diegene met de laagste Handicap winnaar.

Alleen de winnaars in de A-categorie kunnen de beker van de MASTERS en de Rabobank Beker winnen.

 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt in de regel zo snel mogelijk na binnenkomst van de laatste deelnemer plaats. Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn/haar prijs, tenzij hij/zij zich bij de wedstrijdleiding met goede redenen heeft afgemeld. De uitslag van de wedstrijd wordt wel gehandhaafd.

 

Langzaam spel

Met betrekking tot oponthoud door langzaam spel wordt verwezen naar de bepalingen hieromtrent in de Regels 6-7 en 33-7. Wanneer een speler in een Stablefordwedstrijd op een hole geen punten meer kan behalen moet, om de doorstroming in de baan te bevorderen, de bal worden opgenomen.

 

Referee

Op verzoek van de Wedstrijdcommissie kan de OR&H-commissie voor een wedstrijd een referee aanstellen.

 

Golfballen

Een speler mag alleen ballen gebruiken van een merk en type voorkomend op de geldende List of Conforming Golf Balls voor nationale wedstrijden. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen golfballen (zie ook (on)Sportief gedrag).

Elke speler dient vóór de wedstrijd aan alle spelers van de flight kenbaar te maken met welke bal de wedstrijd gespeeld wordt. Geadviseerd wordt om uw golfballen te voorzien van een duidelijk persoonlijk kenteken (signeren). Indien de “bal in het spel” door omstandigheden “uit de wedstrijd” is, moet de speler opnieuw aan alle medespelers kenbaar maken met welke, gesigneerde bal zij/hij de wedstrijd voortzet. Dit moet steeds herhaald worden na elke bal die “uit de wedstrijd” is. Als dit niet gebeurt dienen de flight captain of marker de speler daarop aan te spreken en dit melden aan de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding kan beslissen om dit aan te merken als onsportief gedrag. De speler wordt hierover geïnformeerd en de scorekaart wordt niet verwerkt in de uitslag van deze wedstrijd. De commissie kan besluiten dit te melden aan het bestuur.

 

Het onderbreken van een wedstrijd wegens (weers)omstandigheden

De Commissie kan besluiten een wedstrijd te onderbreken. Dit zal worden kenbaar gemaakt door het laten klinken van een kenbaar geluidsignaal (misthoornsignaal).

 

Spelen onder bijzondere omstandigheden

Voor het spelen onder bijzondere omstandigheden (wintergreens, plaatsen, etc.) zullen de bepalingen voor aanvang van de wedstrijd door de Baancommissie en de Wedstrijdcommissie aan de deelnemers kenbaar worden gemaakt.

 

Zip-In (“ritsen”)

Om lange wachttijden tussen hole 9 en hole 10 te voorkomen, kan de wedstrijdleiding besluiten om in wedstrijden met meer dan 11 flights bij de eerste, respectievelijk tiende tee, te “ritsen”. Dit is op te maken uit de starttijden op de flightindeling-lijst die vóór de wedstrijd is gepubliceerd.

Bij het ritsen sluiten spelers die van hole negen komen aan achter de flight die gereed staat om te starten. De flights die daarna nog moeten starten voor de wedstrijd, starten steeds achter een volgende flight die van hole negen komt. Op de flightindeling staat dan een dubbel tijdsinterval tussen die flights vermeld.

 

Onsportief gedrag

Een medespeler moet een betrokken speler bij tijdens de wedstrijd voorkomend onsportief gedrag, zoals het afwijken van de golfregels of de local rules, daarop aanspreken en dit na afloop aan de Commissie melden. De gevolgen hiervan dienen voor het inleveren van de scorekaart als strafslagen te zijn verwerkt. Indien het niet lukt dit onderling tijdens de wedstrijd te realiseren dient ook dit aan de wedstrijdleiding gemeld te worden. De wedstrijdleiding beslist of er naast de strafslagen diskwalificatie aan de orde is.

 

Gevolgen van onsportief gedrag

Bij onsportief gedrag dan wel het zich niet houden aan de normale leefregels van de vereniging kan de Commissie de feiten over de speler aan het Bestuur voorleggen. Het Bestuur zal zich, eventueel na horen van beide partijen, beraden over een gepaste sanctie. De uitspraak van het Bestuur is bindend.

Wellicht handig:

pdf versie Wedstrijdreglement

услуги адвоката по дтп

посуда росийских производителей

в ванную

строительство домов под ключ ульяновск

сдать анализы на паразитов